Onze missie

De SSKO richt zich op projecten in het katholiek onderwijs die een tijdelijke ondersteuning nodig hebben om initiatieven op te starten, te stimuleren, op te schalen of te versnellen. Het gaat zowel om projecten die zijn opgezet vanuit de eigen identiteit van de school of organisatie, als om projecten die er op gericht zijn de identiteit verder te ontwikkelen in verbinding met goed onderwijs. De SSKO wil deze projecten tijdelijk met een financiële bijdrage ondersteunen.

Visie

Het is de visie van de SSKO dat het katholiek onderwijs een waardevolle bijdrage levert aan de toekomst van kinderen en jonge mensen en die van de samenleving. Het katholiek onderwijs levert deze bijdrage in de vorm van goed onderwijs voor alle leerlingen en voor heel de leerling. Onderwijs met hart, hoofd en handen.
De SSKO laat zich in haar ondersteuning van projecten in en voor het katholiek onderwijs inspireren door de katholiek sociale leer waarin de waardigheid van ieder mens, het mysterie van het leven, het bonum commune, subsidiariteit en solidariteit kernbegrippen zijn.

Kan de SSKO mij helpen? Beantwoord 4 kernvragen die we hebben opgesteld en bij een positief antwoord is een aanvraag de moeite waard.

Lees onze beoordelingscriteria voor het indienen van een aanvraag.

Historie

De SSKO is opgericht in 2016 en komt voort uit de Stichting Projectfinanciering Katholiek Onderwijs en de Stichting Katholiek Onderwijs Fonds. Ze richt zich op de financiële ondersteuning van projecten in en voor het katholiek onderwijs. Ze onderhoudt daartoe goede contacten met diverse landelijke en regionale organisaties en scholen (zoals de NKSR en Verus).

Bestuur

Het bestuur van SSKO bestaat uit zeven leden. Twee leden zijn voorgedragen door de NKSR, twee door Verus en drie leden zijn onafhankelijk aangezocht. Het bestuur werkt volgens de regels van goed bestuur van non-profit instellingen.

Momenteel wordt het bestuur gevormd door:

  • De heer mr F.A.M. van den Heuvel (voorzitter)
  • De heer dr T.S.M. van der Zee (secretaris)
  • De heer drs J.D.J.T. Wienen (penningmeester)
  • Mevrouw prof. dr M.C.H. van Dijk- Groeneboer (lid)
  • De heer S.A.A.J. Dumoulin MSc (lid)
  • De heer P. Gilden (lid)
  • Mevrouw drs E.M. Stalmeier (lid)

Jaarverslag

Het SSKO heeft al veel projecten gesteund.
Bekijk hieronder de laatste drie:

Het Bestuur is op zoek naar een nieuw bestuurslid

De Stichting Steunfonds Katholiek Onderwijs (SSKO) heeft tot opdracht om projecten en initiatieven financieel te ondersteunen die (de identiteit van) katholiek onderwijs en katholieke scholen bevorderen en/of vernieuwen. Het bestuur bestaat uit zeven leden, waarvan er twee worden voorgedragen door Verus, twee door de NKSR en drie onafhankelijke leden zijn. Het bestuur vergadert in de regel vier keer per jaar.

Momenteel is één zetel in het bestuur vacant voor een onafhankelijk bestuurslid. Graag nodigen we ieder die belangstelling heeft en voldoet aan de onderstaande profielschets dit kenbaar te maken met een motivatiebrief en een kort CV via info@ssko.nl Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van SSKO, de heer Frank van den Heuvel. T: 06 22 97 56 31

Profielschets van het onafhankelijk bestuurslid.

Het onafhankelijk bestuurslid beschikt over de volgende kwaliteiten.

  1. in algemene zin enige vertrouwdheid en ervaring met bestuurlijk handelen, positief betrokken in en met de katholieke traditie en het katholiek onderwijs, collegiaal, sociaal en communicatief, betrouwbaar, aanspreekbaar, verantwoordelijk, dienstbaar, en heeft kennis van en affiniteit met de doelen en activiteiten van de SSKO
  2. in meer specifieke zin “met kennis van het primair en voortgezet onderwijs, met kennis van de katholieke identiteit en inzicht in fondsenwerving en in de beoordeling van en toezicht op projecten” (Statuten, art. 5, lid 3) en beschikt over een netwerk in het katholiek onderwijs en over ruime ervaring met het primaire proces (lesgevende en vormende praktijk) in het katholiek onderwijs, en
  3. enige kennis van het katholiek sociaal denken strekt tot de aanbeveling.

Tot de taken en werkzaamheden van het bestuurslid is naast actieve deelname aan de bestuursvergaderingen (circa 4 maal per jaar), het behandelen en beoordelen van aanvragen, het mee voorbereiden en opstellen van beleidsvoorstellen, het mee verzorgen van PR en publiciteit, en het periodiek overleg voeren met aanvragers en partnerorganisaties. Verwachte tijdsinvestering is circa 20 uur per jaar. Het bestuur van SSKO beschikt over een doelmatige en sobere vacatieregeling.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.