Aanvragen

Ieder die werkzaam is in of voor het katholiek onderwijs of katholieke scholen kan een aanvraag indienen bij de SSKO. Het kunnen individuele personen zijn of organisaties.
Cruciaal is dat de aanvraag betrekking heeft op een project of initiatief dat op een duurzame manier (de identiteit van) het katholiek onderwijs en katholieke scholen wil bevorderen en/of vernieuwen.

Voor het indienen van de aanvraag moet gebruik worden gemaakt van het formulier dat u hier kunt downloaden.

Belangrijke beginselen

Belangrijke beginselen bij de beoordeling van de aanvragen zijn:

Duurzaamheid

Heeft het project een duurzame bevordering en/of innovatie van katholiek onderwijs op het oog?

Overdraagbaarheid

Zijn opbrengsten of bevindingen van het project overdraagbaar naar andere organisaties of mensen in het katholiek onderwijs of op katholieke scholen?

Participatie

Is het project erop gericht om zoveel en divers mogelijk mensen (tot en met kinderen en jongeren) bij het project en/of implementatie ervan te betrekken?

Eigenaarschap

Is het project gericht om het eigenaarschap van betrokkenen ten aanzien van (de identiteit van) katholiek onderwijs en katholieke scholen te bevorderen?

Borging

Is het project ingebed in een organisatie, verband of netwerk en worden de activiteiten geborgd in de langere ontwikkelingslijn hiervan?

Innovatie

Welke inhoudelijk en procesmatig vernieuwende bijdrage levert het project aan bevordering en/of innovatie van (de identiteit van) katholiek onderwijs en katholieke scholen?

Relevantie

Aan welk relevant vraagstuk van katholiek onderwijs en katholieke scholen wil het project een bijdrage leveren?

Financiële ondersteuning

De financiële ondersteuning van SSKO heeft de vorm van een tijdelijke tegemoetkoming (maximaal 3 jaar) in de kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt worden voor de uitvoering en/of implementatie van het project. SSKO gaat ervan uit dat het project niet alleen afhankelijk is van de financiële ondersteuning door SSKO.
De tegemoetkoming wordt achteraf na een inhoudelijke en financiële verantwoording uitgekeerd. Indien nodig, ontvangt de aanvrager een voorschot.

Procedure

De aanvraag gebeurt schriftelijk en aan de hand van een daartoe door SSKO opgesteld format. U kunt dat hier downloaden. Ze wordt ingediend bij de secretaris van het bestuur. Na de ontvangst van de aanvraag ontvangt de aanvrager een bevestiging van de ontvangst en zal het op de volledigheid en helderheid beoordeeld worden. Desgewenst zal om nadere informatie verzocht worden bij de aanvrager. Daarna zal de aanvraag inhoudelijk worden behandeld, en daarvan zal de aanvrager binnen redelijke termijn de uitkomst worden meegedeeld. Houd er rekening mee dat het bestuur van de SSKO vier maal per jaar vergadert.
Gedurende de looptijd van het project is er geregeld contact van de aanvrager met het bestuur van de SSKO over de voortgang van het project. De aanvrager zal gedurende het project en na afloop een inhoudelijke en financiële verantwoording van de voortgang resp. de eindopbrengsten en bevindingen van het project aan het SSKO aanleveren. Op basis van deze verantwoording zal de tegemoetkoming in de kosten worden overgemaakt. SSKO gaat er vanuit dat maximaal één jaar na de gedane toezegging de feitelijke start van het project plaatsvindt en verwacht dat maximaal drie maanden na afloop van het (eerste) jaar de (tussentijdse) inhoudelijke en financiële verantwoording wordt toegestuurd naar het bestuur.

Vragen?

Als u vragen heeft over het aanvragen van ondersteuning, kunt u het beste contact opnemen met de secretaris. De contactgegevens zijn te vinden op de contactpagina.